XALO.ENGLISH

Chính sách cam kết

HỢP ĐỒNG CAM KẾT

Tất cả học viên đăng kí tại Xa Lộ English đều sẽ có hợp đồng cam kết, đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng đầu ra đối với mọi mô hình lớp tại trung tâm.

Các văn bản được cam kết dựa trên kết quả bài test đầu vào của học viên. Ở đây chúng tôi có ba loại cam kết như sau:

  • Hợp đồng cam kết đầu ra ( học viên đã làm đủ BÀI TEST TIẾNG ANH ĐẦU VÀO)

Tải xuống

  • Hợp đồng cam kết chất lượng giảng dạy (HỌC VIÊN KHÔNG LÀM ĐỦ BÀI TEST TIẾNG ANH ĐẦU VÀO)

Tải xuống

  • Hợp đồng Lớp 1 kèm 1

Tải xuống

Các Khóa học tại Xa Lộ English