XALO.ENGLISH

Huỳnh Khánh Vân | 6.0

"Mình tăng band từ 4.5 lên 6.0 và GV dạy rất okee."