XALO.ENGLISH

Phạm Quỳnh Anh | 7.5

"Lúc đầu em đặt mục tiêu 7.0 thui mà lúc thi được hẳn 7.5 luôn ạaaa"